Admin & Legal

Legal Compliance

Medical Aid Application Forms

Application forms for a medical aid can be requested via the following channels: 1) WhatsApp [Click on the WhatsApp icon bottom right of your screen], 2) Email: medies@mooirivier.com, 3) or click on the “Contact Us” link and send us a message. We will forward the necessary documents to you.

Should you wish to download any of the documents please request the password from the Mooirivier Medies Broker by clicking on the “WhatsApp” link displayed on the page. Should you have any queries, please do not hesitate to contact us.


POPI Act

The POPI Act sets out the minimum standards regarding accessing and ‘processing’ of any personal information belonging to another. The Act defines ‘processing’ as collecting, receiving, recording, organizing, retrieving, or the use, distribution or sharing of any such information.

POPI Wet

Die POPI-wet stel die minimum standaarde uiteen rakende toegang tot en ‘verwerking’ van enige persoonlike inligting wat aan ‘n ander behoort. Die Wet definieer ‘verwerking’ as die insameling, ontvangs, optekening, organisering, herwinning of die gebruik, verspreiding of deel van enige sodanige inligting.

Broker Appointment

The purpose of this document is to establish a professional business relationship between Mooirivier Medies and the client.

Makelaar Aanstelling

Die doel van hierdie dokument is om ‘n professionele sakeverhouding tussen Mooirivier Medies en die kliënt te vestig.

NB2

The purpose of this document is to inform and explain the rules and provisions of medical aids in South Africa.

NB2 (Afrikaans)

Die doel van hierdie dokument is om u in te lig en te verduidelik rakende die reëls en bepalings van mediese fondse in Suid-Afrika.

Non-Advice Declaration

Mooirivier Medies will take all reasonable steps to ensure that the customer understands the advice and/or product they are receiving. However, should you decline our advice and/or offers and choose to follow your own judgement, Mooirivier Medies will require you to sign a non-advice declaration..

Nie-Advies Verklaring

Mooirivier Medies sal alle redelike stappe neem om te verseker dat die kliënt die advies en/of produk wat hulle ontvang verstaan. Sou die kliënt egter ons advies en/of voorstel van die hand wys en kies om eie oordeel te volg, sal Mooirivier Medies vereis dat daar ‘n nie-adviesverklaring onderteken word.

Advice Record

Should the client wish to make use of Mooirivier Medies’ advice concerning various Medical Aid Schemes, we would require the client to complete the this form.

Advies Rekord

Indien die kliënt gebruik wil maak van Mooirivier Medies se advies oor verskeie Mediesefondsskemas, sal ons van die kliënt vereis om hierdie vorm in te vul.

Rep Disclosure Form

The purpose of this documen is to inform the client that the Mooirivier Medies representative is fully qualified to offer the advice as set out in the Broker Appointment document.

Maakelaar Openbaarmaking Vorm

Die doel van hierdie dokument is om die kliënt in te lig rakend die Mooirivier Medies-verteenwoordiger se kwalifikasie en dat hy/sy ten volle gekwalifiseerd is om die advies aan te bied soos uiteengesit in die Makelaar-aanstellingsdokument.

Checklist

The purpose of this document is to ensure that when handing your documents in at Mooirivier Medies that you have not forgotten anything that might delay the process.

Kontrolelys

Die doel van hierdie dokument is om te verseker dat wanneer u u dokumente by Mooirivier Medies ingee, u niks vergeet het wat die proses kan vertraag nie.

Scroll to Top